July 17, 2012

Våran miljöpolicy


Genom ett aktivt miljöarbete skall vi på Stigges verka för en skonsam användning av naturens resurser och minimal skadegörelse på miljön genom att:

Välja material och teknologi med låg resursanvändning och miljöbelastning. Verka för god hälsa och säkerhet.
Medverka till återanvändning och återvinning av material.
Utföra våra arbeten så att negativ påverkan på miljön skall bli så liten som möjlig. 

Hantering av bl.a materialavfall:

BRÄNNBARA MATERIAL

Hanteras enligt lokala bestämmelser för omhändertagande av avfall på den ort våra arbeten utföres.

EJ BRÄNNBARA MATERIAL

Källsorteras och hanteras enligt lokala bestämmelser för omhändertagande av avfall på den ort våra arbeten utföres.

MILJÖFARLIGT AVFALL

Samlas upp i slutna kärl och förpackningar och levereras genom vår försorg för destruktion enligt gällande bestämmelser och taxor för destruktionsavgifter.

EL OCH ELEKTRONIKAVFALL

Källsorteras och samlas upp för destruktion enligt lokala bestämmelser för omhändertagande av avfall på den ort våra arbeten utföres.

ARBETSMILJÖ

Arbeten utföres enligt gällande bestämmelser för arbeten i verkstadsmiljö, avseende materialbearbetning, skärande och heta arbeten, samt arbeten med färger och kemikalier vad gäller exponering i luft och direkt exponering mot öppen hud.